Privātuma politika | MESTIRAM.LV

Būdama viena no lielākajām papīra un koksnes industrijas uzņēmumu grupām Baltijas valstīs, AB „Grigeo” uzņēmumu grupa atzīst personas datu aizsardzības nozīmīgumu un ciena ikvienas personas tiesības uz savu personas datu aizsardzību.

Šajā Privātuma politikā (turpmāk – Privātuma politika) sniedzam informāciju par to, kā AB „Grigeo”, juridiskās personas kods: 110012450, adrese: Vilniaus g. 10, Grigišķes, Viļņas pils. pašv., Lietuva (turpmāk – Sabiedrība), apstrādā Jūsu personas datus, ko Jūs varat iesniegt interneta vietnē www.mestiram.lv (turpmāk – Interneta vietne), mūsu sociālo plašsaziņas līdzekļu kontos, sazinoties ar mums telefoniski vai ierodoties Sabiedrības birojā.

Kādus Jūsu personas datus mēs vācam?

Kad Jūs apmeklējat Sabiedrības biroju, Interneta vietni, sociālās plašsaziņas līdzekļu kontus, sazināties ar mums e-pastā vai telefoniski, varam vākt šādu informāciju:

 • informāciju, ko vācam ar sīkfailu palīdzību (sīkāk par to skat. „Kādi sīkfaili tiek izmantoti šajā interneta vietnē?”);
 • informāciju, ko Jūs sniedzat, sūtot mums pieprasījumus, lūgumus vai sūdzības (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, Jūsu pieprasījuma teksts). Šos datus uzglabāsim 2 (divus) gadus no Jūsu pieprasījuma saņemšanas dienas;
 • informāciju, ko Jūs iesniedzat, kad vēlaties piedalīties mūsu organizētajos konkursos, akcijās un (vai) loterijās (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa Nr. un citi dati, ko lūgsim iesniegt saskaņā ar konkursa vai akcijas noteikumiem). Šos datus uzglabāsim līdz konkrētā konkursa, akcijas un (vai) loterijas noteikumos noteiktajam termiņam saskaņā ar Jūsu piekrišanu, ko izsakāt, iesniedzot savus personas datus, lai piedalītos konkursā, akcijā vai loterijā;
 • datus, ko Jūs pēc brīvas gribas ar aktīvām darbībām paši iesniedzat (vārds, uzvārds, komentārs, pieprasījums u.c.) mūsu sociālo plašsaziņas līdzekļu kontos (piem., Facebook). Šos datus uzglabāsim 2 (divus) gadus no to iesniegšanas dienas;
 • Jūsu video datus, ja iekļūsiet video novērošanas laukā, ierodoties Sabiedrības birojā. Mēs apstrādājam savu darbinieku un citu video novērošanas laukā nokļuvušo personu video datus saskaņā ar mūsu likumīgajām interesēm, lai nodrošinātu viņu un īpašuma drošību. Šos datus uzglabāsim 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas;
 • jebkādus citus Jūsu personas datus, ko varat mums iesniegt jebkurā laikā, izmantojot mūsu Interneta vietni vai ar mums sazinoties. Šos datus uzglabāsim 2 (divus) gadus no to iesniegšanas dienas.

Kādi sīkfaili tiek izmantoti šajā interneta vietnē?

Sīkfails ir informācija, ko interneta serveris sūta uz interneta pārlūku un kas tiek uzglabāta pārlūkā. Šī informācija tiek sūtīta uz interneta serveri katru reizi, kas pārlūks prasa atvērt mājaslapu no servera. Tas ļauj interneta serverim noteikt un vērot interneta pārlūku.

Vairāk informācijas par Interneta vietnē izmantotajiem sīkfailiem atradīsiet šeit:

Sīkfaila nosaukums Sīkfaila mērķis Izveidošanas brīdis Derīguma laiks Izmantotie dati
_ga Tiek izmantots statistikas informācijas vākšanai par interneta vietnes apmeklētību. Ieejot interneta vietnē 2 gadi Unikālais ID
_gat Tiek izmantots, lai ierobežotu skaitu, kad vēršas doubleclick.net. Ieejot interneta vietnē 1 minūte 1
_gid Tiek izmantots statistikas informācijas vākšanai Ieejot interneta vietnē 24 stundas Unikālais ID

Kam varam izpaust Jūsu personas datus?

Mēs varam atklāt Jūsu personas datus jebkuram AB „Grigeo” uzņēmumu grupas uzņēmumam.

Mēs tāpat varam atklāt Jūsu personas datus personas datu apstrādātājiem, kas sniedz mums pakalpojumus vai veic darbus (informācijas tehnoloģiju, programmatūras uzraudzības un administrēšanas pakalpojumu, drošības pakalpojumu, dokumentu arhivēšanas pakalpojumu sniedzēji u.c.) un apstrādā Jūsu datus Sabiedrības, kā datu pārvaldītāja, vārdā. Datu apstrādātājiem ir tiesības apstrādāt personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem tikai tādā apjomā un tik, cik tas ir nepieciešams. Pieaicinot datus apstrādātājus, darām visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka arī mūsu datu apstrādātāji būtu īstenojuši pienācīgus organizatoriskus un tehniskus personas datu drošību nodrošinošus pasākumus, kā arī glabātu personas datus noslēpumā.

Informējam, ka Jūsu personas dati netiks nodoti trešajai valstij un (vai) starptautiskajai organizācijai.

Kā tiek izmantoti Jūsu personas dati, ko mums iesniedzat ar sociālo plašsaziņas līdzekļu starpniecību?

Visu informāciju, ko mums iesniedzat ar sociālo plašsaziņas līdzekļu starpniecību (ieskaitot paziņojumus, lauku „Like” un „Follow” lietošanu, kā arī citu komunikāciju), kontrolē sociālā tīkla pārvaldītājs.

Šobrīd mums ir šādi konti sociālajos plašsaziņas līdzekļos:

Rekomendējam izlasīt trešo pušu privātuma paziņojumus un tiešā veidā sazināties ar pakalpojumu sniedzējiem, ja Jums rodas jebkādi jautājumi par to, kā viņi izmanto Jūsu personas datus.

Kā tiek apstrādāti Jūsu personas dati?

Jūsu personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Lietuvas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzības likumā, citos tiesību aktos noteiktajām prasībām.

Jūsu personas datus apstrādājam tikai saskaņā ar personas datu aizsardzību reglamentējošajos tiesību aktos noteiktajiem likumīgajiem pamatojumiem – Jūsu piekrišanu un kad personas dati jāapstrādā Sabiedrības likumīgo interešu nodrošināšanai (video novērošana).

Apstrādājot Jūsu personas datus, mēs īstenojam organizatoriskus un tehniskus pasākumus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, mainīšanas, atklāšanas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.

Cik ilgi uzglabājam Jūsu datus?

Jūsu personas datus uzglabāsim šajā Privātuma politikā noteiktajos termiņos. Beidzoties personas datu uzglabāšanas termiņiem, tie tiks dzēsti vai likvidēti.

Gadījumos, kad Jūsu personas dati būs attiecīgo dokumentu (līgumi, rīkojumi, lūgumi u.c.) tekstos, tos arhivēsim un uzglabāsim saskaņā ar Vispārīgo dokumentu uzglabāšanas termiņu rādītājā norādītajiem termiņiem, kas apstiprināts ar Lietuvas Republikas galvenā arhivāra rīkojumu.

Apsolām, ka visos gadījumos uzglabāsim Jūsu personas datus ne ilgāk, kā to pieprasa datu apstrādes mērķi vai nosaka tiesību akti, ja tajos ir norādīts ilgāks datu uzglabāšanas termiņš.

Kādas ir Jūsu tiesības?

Jums ir tiesības:

 • iesniegt mums rakstisku lūgumu, lai sniegtu informāciju, vai ar Jums saistītie dati tiek apstrādāti, un, ja šie dati tiek apstrādāti, ir tiesības iepazīties ar saviem personas datiem un šo informāciju: datu apstrādes mērķi; attiecīgo personas datu kategorijas; datu saņēmēji vai datu saņēmēju kategorijas, kam tika vai tiks atklāti Jūsu personas dati; kad iespējams, paredzētais personas datu uzglabāšanas termiņš vai, kad nav iespējams, kritēriji, kas tiek piemēroti termiņa noteikšanai;
 • pieprasīt izlabot nepareizos vai papildināt neprecīzos ar Jums saistītos personas datus;
 • pieprasīt, lai mēs izdzēstu Jūsu personas datus. Neskatoties uz to, šīs tiesības nav absolūtas, un tās var pamatot, ja pastāv vismaz viens no šiem iemesliem: personas dati vairs nav nepieciešami, lai tiktu sasniegti mērķi, kādiem tie tika vākti vai apstrādāti; Jūs nolēmāt atsaukt savu piekrišanu par Jūsu personas datu apstrādi, ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti tikai saskaņā ar Jūsu piekrišanu un nav nekāda cita pamata apstrādāt Jūsu personas datus; Jūsu personas dati tika apstrādāti nelikumīgi; Jūsu personas datiem ir jābūt izdzēstiem, ja mums ir noteikts pienākums to izdarīt;
 • pieprasīt, lai tiktu ierobežota Jūsu personas datu apstrāde, ja tiek piemērots viens no šiem gadījumiem: Jūs apstrīdat datu precizitāti tādam laika periodam, kurā mēs varam pārbaudīt Jūsu personas datu precizitāti; Jūsu personas datu apstrāde ir nelikumīga un Jūs nepiekrītat, lai Jūsu dati tiktu izdzēsti, tāpēc tā vietā lūdzat ierobežot to lietošanu; mums nav nepieciešami Jūsu dati datu apstrādes mērķiem, bet tie ir nepieciešami Jums, lai iesniegtu, pildītu vai aizstāvētu juridiskās prasības. Ja Jūsu personas datu apstrāde ir ierobežota, Jūsu datus varam apstrādāt (izņemot uzglabāšanu) tikai pēc Jūsu piekrišanas saņemšanas vai lai iesniegtu, pildītu vai aizstāvētu juridiskās prasības un (vai) aizsargātu Jūsu vai citas personas tiesības, vai sabiedrības interešu labā;
 • lūgt, lai Jūsu apstrādātos personas datus mēs pārsūtītu citam datu pārvaldītājam, ja tas tehniski ir iespējams;
 • iesniegt mums sūdzību, ja uzskatāt, ka Jūsu, kā personas datu subjekta, tiesības ir un (vai) var tikt pārkāptas.

Kā varat īstenot savas tiesības?

 • e-pastā: info@grigeo.lt
 • sūtot uz pasta adresi: Vilniaus g. 10, Grigišķes, 27101, Viļņas pils. pašv., Lietuva
 • ierodoties AB „Grigeo” birojā: Vilniaus g. 10, Grigišķes, 27101, Viļņas pils. pašv., Lietuva

Uz saņemtajiem lūgumiem, sūdzībām vai prasībām Jums atbildēsim rakstveidā tiesību aktu noteiktajā kārtībā un termiņos, kā arī centīsimies sniegt Jums informāciju pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā no Jūsu lūguma saņemšanas.

Ja pēc lūguma, sūdzības vai prasības saņemšanas mums radīsies aizdomas saistībā ar cilvēka personas identitāti, mums ir tiesības paprasīt cilvēkam, kas vēršas pie mums, uzrādīt personas identifikācijas dokumentu.

Ja mēs nespēsim sniegt Jums nepieciešamo informāciju un (vai) Jums būs pretenzijas par to, kā tiek apstrādāti Jūsu personas dati, Jums ir tiesības vērsties Valsts datu aizsardzības inspekcijā, iesniedzot sūdzību.

Kā informēsim par Privātuma politikas izmaiņām?

Jebkurā brīdī šo Privātuma politiku varam izmainīt. Šāda atjaunotā vai izmainītā Privātuma politika stāsies spēkā no tās paziņošanas brīža mūsu Interneta vietnē. Jums vajadzētu ik pa laikam to pārbaudīt, lai pārliecinātos, ka Jūs apmierina aktuālā Privātuma politikas versija.

Atjaunojot Privātuma politiku, informēsim Jūs par, mūsuprāt, būtiskākajām izmaiņām, paziņojot tās Interneta vietnē. Varat apskatīt datumu „Atjaunošanas datums”, kas tiek norādīts apakšā, lai uzzinātu, kad Privātuma politika ir atjaunota pēdējo reizi.

Kā ar mums sazināties?

Ja Jums ir kādi jautājumi, kas saistīti ar šīs Privātuma politikas noteikumiem, laipni lūdzam sazināties ar mums, zvanot uz zemāk norādīto tālruni vai sūtot pieprasījumu e-pastā vai ierakstītā vēstulē:

AB „Grigeo”
Juridiskās personas kods: 110012450
Biroja adrese: Vilniaus g. 10, Grigišķes, 27101, Viļņas pils. pašv., Lietuva
Tālr.: 8 5 243 5801
E-pasts: info@grigeo.lt

Šiem Privātuma politikas nosacījumiem tiek piemērotas Lietuvas Republikas tiesības. Visi šo privātuma nosacījumu sakarā radušies strīdi tiks risināti sarunu ceļā, bet, ja neizdosies atrisināt, – Lietuvas Republikas tiesās Viļņā.

Pēdējā Privātuma politikas atjaunošana tika veikta 2018.gada 24.maijā.

Šī vietne izmanto sīkdatnes. Sīkdatnes tiek izmantotas, lai apkopotu informāciju par vietnes apmeklējumiem, uzlabotu vietnes veiktspēju un piedāvātu lietotājiem atbilstošu saturu un reklāmas. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, skatiet mūsu sīkdatņu lietošanas noteikumus. Lasīt vairāk.
Šī vietne izmanto sīkdatnes. Sīkdatnes tiek izmantotas, lai apkopotu informāciju par vietnes apmeklējumiem, uzlabotu vietnes veiktspēju un piedāvātu lietotājiem atbilstošu saturu un reklāmas. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, skatiet mūsu sīkdatņu lietošanas noteikumus. Lasīt vairāk.